Jednoduché účtovníctvo

 • kontrola správnosti účtovných dokladov
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia pokladničných a bankových dokladov
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
 • spracovanie účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke
 • spracovanie prehľadov podľa požiadaviek klienta

Podvojné účtovníctvo

 • kontrola správnosti účtovných dokladov
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • evidencia pokladničných a bankových dokladov
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • spracovanie účtovnej závierky, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
 • spracovanie prehľadov podľa požiadaviek klienta

Personalistika a mzdy

 • príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • vedenie personálnej evidencie
 • spracovanie miezd podľa predložených podkladov
 • vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pre daňový úrad
 • vystavovanie potvrdení podľa požiadaviek zamestnanca
 • vypracovanie zápočtových listov a potvrdení o zdaniteľnej mzde
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • povinné či dohodnuté zrážky zo mzdy z titulu exekúcie a podobne
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok

Ostatné služby

 • UŽ ČOSKORO: Ochrana osobných údajov (výkon funkcie zodpovednej osoby)
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické a právnické osoby
 • daňové priznania DPH
 • daňové priznania k dani z motorových vozidiel
 • hlásenia, prehľady, oznámenia
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby a fyzické osoby
 • štatistické výkazy